دانلود آهنگ من بی می ناب زیستن نتوانم از همای + متن

موسیقی پرواز هُمای

 

((من بی مِی ناب زیستن نتوانم ))

 

متن موسیقی :

 

 

من بی مِی ناب زیستن نَتوانم

بی باده کشید بار تن نتوانم

من بنده آن دمم که ساقی گوید

یک جام دیگر بگیر و من نتوانم

 

می خوردن و گرد نیکوان گردیدن

به زانکه بزرق زاهدی ورزیدن

 

گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود

پس روی بهشت کس نخواهد دیدن

 

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه

وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه

 

پر کن قدح باده که معلومم نیست

کاین دم فرو برم برآرم یا نه

 

ناکرده گناه در جهان کیست بگو ؟

آنکس که گنه نکرده چون زیست بگو

 

من بد کنم تو بد مکافت دهی !!!

پس فرق میان من وتو چیست ؟ بگو